Inrichting regionale projectorganisatie

We werken er aan dat eind maart de regionale projectorganisatie is gevormd en ingericht.  Een voorstel voor de Stuurgroep wordt uitgewerkt. De Stuurgroep geeft het projectteam opdracht tot coördinatie en uitvoering van alle werkzaamheden en activiteiten die nodig zijn voor de (voorbereiding op) implementatie van het IGD Rijnmond. De Stuurgroep kent een samenstelling waarmee alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd zijn. Daarbij is van belang dat vanuit de deelnemende VSV’s/IGO een evenredige spreiding van disciplines is gewaarborgd en mandaat en besluitvorming helder worden afgesproken en vastgesteld.

Regionale architectuur

Samen met verloskundigen en ziekenhuizen is een eerste inventarisatie over hoe de werkprocessen lopen, gedaan. Gesprekken met Kraamzorg, Gemeente Rotterdam, CJG Rijnmond en organisaties voor prenatale diagnostiek en echo-onderzoek vinden plaats.

Daarnaast wordt samen met het landelijk programmabureau en met andere koploperregio’s onderzocht wat noodzakelijk is om tot een pragmatische en ook (financieel) haalbare technische oplossing te komen die in potentie voor iedere regio in het hele land kan werken. Ontwikkelwerk dus!

Deze afstemming over het model van bekostiging van de technische oplossing en het overleg met leveranciers is noodzakelijk om ook voor onze regio de vertaalslag te kunnen maken naar de voor ons beste oplossing.

Planning en begroting

De uitkomsten van bovenstaande zijn ook bepalend voor het maken van een gedetailleerde planning en begroting voor de komende periode. Streven is deze eind april beschikbaar te hebben.

Ondertussen vinden ook gesprekken plaats met VSV’s in de regio Zuidwest-Nederland over mogelijk aansluiten bij het project IGD Rijnmond. We willen dat  eind maart duidelijk is welke VSV’s definitief aansluiten, besluitvorming kan plaatsvinden en dit ook kan worden meegenomen in projectorganisatie, planning en begroting.

Vervolg

De afgelopen weken hebben vooral in het teken gestaan van ontwikkel- en denkwerk op de achtergrond. Dit om straks goed voorbereid te zijn op de verdere uitwerking en implementatie.  In het voorjaar plannen wij consultatiebijeenkomsten over de uitkomsten van dit denk- en ontwikkelwerk om met elkaar verder vorm en uitwerking te geven aan het Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond.