Al lange tijd kent de geboortezorg in (delen) van de regio Zuidwest-Nederland (ZWN) capaciteitsproblemen. De brede urgentie voor de aanpak van de structurele capaciteitsproblematiek in de geboortezorg is voor het ST ROAZ aanleiding geweest een bestuurlijke opdracht te formuleren aan het Regionaal Capaciteitsteam (RCT), onderdeel van het DVP Rijnmond. In deze opdracht is gevraagd scenario’s te ontwikkelen voor de korte termijn (komend jaar, tot eind 2022), en (middel)lange termijn (2022 tot 2032) om de continuïteit van de acute geboortezorgketen te borgen. Voor de korte termijn heeft het RCT een aantal maatregelen uitgewerkt.

Inzicht in capaciteit

Sinds mei is een wekelijks overleg (‘weekstart’) gestart met vertegenwoordiging vanuit de ziekenhuizen (verloskunde en neonatologie), kraamzorg en eerstelijns verloskundigen. In dit overleg wordt een ronde gemaakt langs de deelnemende partijen en worden beschikbare capaciteit, beschikbaar personeel, eventueel belangrijke ontwikkelingen besproken en afgestemd waar en hoe men elkaar kan helpen bij verwachte problematiek. In de maanden juli en augustus vindt overleg drie keer per week plaats op maandag, woensdag en vrijdag.

Aanvullende functies LPZ dashboard

Het LPZ dasboard is de afgelopen periode verder doorontwikkeld tot een dashboard waarop realtime inzichtelijk is waar op dat moment verloskamers en neonatologiebedden beschikbaar zijn in ZWN. Momenteel worden een aantal aanpassingen onderzocht, waaronder inzicht in instroom, het inzetten van een ‘noodstop’ en de mogelijkheid tot het regionaal registreren van weigeringen. Zie voor meer informatie de presentatie van het ST ROAZ.

Taakherschikking (verschuiving van zorg door functiedifferentiatie)

Taakherschikking betreft een herverdeling van taken binnen de geboortezorg en neonatologie. Het RCT heeft een overzichtsdocument (‘menukaart’) opgesteld met drie categorieën van mogelijke maatregelen (o.a. substitutie en ligduurverkorting). Deze maatregelen bieden de mogelijkheid te anticiperen op de beperking van capaciteit in de zomerperiode om daarmee de beschikbare capaciteit beter te kunnen benutten. Het overzichtsdocument is bij alle VSV’s geagendeerd ter bespreking en vaststelling welke maatregelen in de lokale context van het betreffende VSV gerealiseerd kunnen worden.

Verschuiving/uitwisseling van personeel (tussen disciplines/organisaties)

Binnen het RCT is geconcludeerd dat het realiseren van bijvoorbeeld een regiopool van flexibel inzetbare professionals (waaronder O&G verpleegkundigen, kinder- en neonatologieverpleegkundigen, klinisch verloskundigen) haalbaar is. Dit vraagt om een nadere uitwerking van te stellen randvoorwaarden, bestuurlijke bereidheid en draagvlak om over de grenzen van de eigen organisatie/praktijk te kijken. Als hier helderheid over is verkregen, kan tot verdere uitwerking worden overgegaan. Het ROAZ heeft het RCT gevraagd hier verder uitwerking aan te geven wat in de zomerperiode zal worden opgepakt.

Opvang zwangere Oekraïense vluchtelingen

Voor de stroomlijning van de toestroom van zwangere Oekraïense vluchtelingen is een triagewijzer en stroomschema ‘Begeleiding zwangere Oekraïense vrouwen na centrale intake, zwangerschap, bevalling, kraambed en nazorg’ opgesteld en aan alle geboortezorgprofessionals in de regio ZWN beschikbaar gesteld.