Altijd het juiste overzicht en de benodigde gegevens hebben van een zwangere wanneer dit nodig is. Voor de verloskundige, de gynaecoloog, kraamverzorgende en andere geboortezorgprofessionals. Hoe mooi zou het zijn als dat er is! In de regio Rijnmond zijn betrokken zorgverleners en organisaties hard op weg om het integraal geboortezorgdossier te gaan realiseren. Op initiatief van DVP Rijnmond werken verschillende geboortezorgprofessionals samen aan de ontwikkeling van het integraal geboortezorgdossier.

Een adviesgroep heeft zich onder begeleiding van ZorgImpuls gebogen over de route naar het regionaal geboortezorgdossier en de voorwaarden waaraan het moet voldoen. Lees hier het advies. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de uitwerking van de verschillende aspecten: techniek, financiën en organisatie.

Consultatiebijeenkomst en actiepunten

Op 21 februari jl. vond de consultatiebijeenkomst plaats voor de invulling van het programma ‘Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond’. Een avond waarbij zorgverleners en ICT’ers met elkaar kennis maakten en de verbinding zochten om met elkaar het integraal geboortezorgdossier (IGD) werkelijkheid te maken. Op verschillende thema’s en niveaus zijn we in gesprek gegaan om ook echt aan te slag te kunnen gaan. De thema’s, activiteiten en afspraken worden hieronder toegelicht.

Techniek uitwerken

In klein comité en in verbinding met het landelijke programma BabyConnect, wordt voor de regio Rijnmond een technische architectuur bedacht waarlangs het integraal geboortezorgdossier mogelijk wordt. Iedereen blijft werken in zijn eigen dossier, waartussen goede en efficiënte uitwisseling en inzage gerealiseerd wordt. Het proces van de zwangere en haar zorg staat centraal, de techniek ondersteunt hierin.

Om te komen tot een goede technische infrastructuur worden architectuursessies georganiseerd. Uitgangspunt is dat de gekozen architectuur zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften uit de praktijk. Bij de tweede sessie worden twee ICT-architecten van ChipSoft uit de ziekenhuizen uitgenodigd als tevens de leveranciers van systemen die verloskundigen en kraamzorg gebruiken.

Resultaat Een blauwdruk voor de gekozen architectuur waarover alle betrokken partijen worden geïnformeerd. Met daarbij toelichting wat de consequenties zijn van de gekozen architectuur. Dit om het praktisch en overzichtelijk te houden.

Bekostiging inzichtelijk krijgen

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel geld het integraal geboortezorgdossier structureel gaat kosten. Dit betekent dat we nog niet kunnen zeggen wat zorgverleners (of organisaties) jaarlijks gaan betalen voor het gebruiken van het integraal geboortezorgdossier. Zolang de techniek nog niet definitief is, kan ook geen inzicht verkregen worden in de structurele bekostiging. De blauwdruk van de techniek zal worden gebruikt om modellen voor de bekostiging te gaan maken.

Vormen van stuurgroep/ beheerorganisatie

Het Ministerie van VWS gaat subsidie beschikbaar stellen voor VSV’s om het integraal geboortezorgdossier te kunnen realiseren. Voorwaarde is dat minimaal drie VSV’s samen een aanvraag doen. De verwachting is dat vanaf mei kan worden aangevraagd. Voor het aanvragen van deze subsidie moet een regionale samenwerkingsorganisatie/ beheersorganisatie ingericht worden. Deze organisatie maakt namens de deelnemende VSV’s en de leden van die VSV’s afspraken over inspraak, besluitvorming, besteding en verantwoording over o.a. penvoerderschap en de toegekende gelden.

Gezien de complexiteit van de regio en van de geboortezorg als het gaat om besluitvorming en mandaat van alle betrokkenen – zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau – is met elkaar nagedacht over hoe dit in de regio vorm te geven. Vanuit de groep aanwezigen is het volgende voorstel naar voren gekomen:

  • Vanuit het DVP (DVP adviesgroep) wordt een advies geschreven over het tot stand komen van organisatievorming en besluitvorming voor het regionaal geboortezorgdossier. Dit advies wordt geschreven voor de VSV’s.
  • Het VSV, inclusief zijn bestuur, besluit tot deelname (met het achterliggende advies).
  • In de regio moet een stuurgroep ingericht worden, alsook een programmateam. De stuurgroep regelt de definitieve besluitvorming, het programmateam begeleidt de focusgroepen en adviseert de stuurgroep.

In de stuurgroep, het programmateam en in alle focusgroepen moeten de betrokken disciplines: gynaecologen, verloskundigen en kraamzorg, vertegenwoordigd zijn. In beeld ziet dat er als volgt uit:

Afsluiting

Het was een avond hard werken en puzzelen, maar we zijn weer een stap verder! Er wordt in samenspraak met het DVP een advies opgesteld om in de regio verder te gaan met het vormgeven van de structuur om het Integraal Geboortezorgdossier met elkaar te gaan realiseren.

Deze consultatiebijeenkomst vond plaats op 21 februari 2019 in het Erasmus MC in kader van het programma Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond. Heeft u vragen over de totstandkoming van het integraal geboortezorgdossier of anderszins, kunt u contact opnemen met