Capaciteit van geboortezorg staat in de zomerperiode sterk onder druk

Hoe kunnen we de huidige capaciteit in de geboortezorg in de zomerperiode beter benutten? Welke maatregelen kunnen we nemen voor de korte termijn?
Deze vragen stelde de werkgroep van het Regionaal CapaciteitscoördinatieTeam Geboortezorg (RCT) Zuidwest-Nederland zich dit voorjaar. In de afgelopen jaren heeft de regio in de zomerperiode telkens te maken gehad capaciteitsproblemen in de geboortezorg, vanwege minder beschikbare personele capaciteit door vakanties van zorgpersoneel. Daarnaast verwacht de regio deze zomerperiode opnieuw een hoog aantal geboortes.

Menukaart met maatregelen die capaciteitsproblemen kunnen verminderen

Een werkgroep met zorgverleners uit verschillende VSV’s in Zuidwest-Nederland heeft een menukaart opgesteld met maatregelen die kunnen bijdragen aan het verminderen van deze capaciteitsproblemen.
De werkgroep en het RCT delen dit document graag en geven hiermee inzicht in maatregelen die binnen de VSV’s overwogen kunnen worden voor de substitutie van zorg en het verkorten van ligduur. Het document is niet bedoeld een totaalbeeld te geven. Er zijn namelijk meer lokale initiatieven die hierop een aanvulling kunnen zijn. De huidige toepassing van de menukaart verschilt tussen de VSV’s in onze regio. Daarom bevat de menukaart ook verdergaande opties om in gezamenlijkheid te verkennen. Naast de opgestelde menukaart met maatregelen, organiseert de regio ook drie keer per week een capaciteitsoverleg waarin de huidige stand van zaken en verzoeken om (geplande) zorg van elkaar over te nemen worden besproken.

De capaciteitsproblematiek kent verschillende oorzaken

Al lange tijd heeft de geboortezorg in de regio Zuidwest-Nederland te maken met capaciteitsproblemen. Deze worden veroorzaakt door een toenemend aantal geboorten in de regio, een hoog percentage kwetsbare zwangeren en een afname van het aantal thuisbevallingen. Een gewijzigd perspectief op beleving van zwangerschap en geboorte, zoals bijvoorbeeld een toenemende vraag naar pijnbestrijding speelt tevens een rol. Tot slot wordt de capaciteit beperkt door een personeelstekort van gespecialiseerde zorgmedewerkers op de verloskamers en neonatologie-afdelingen. In maart 2020 is dit uitvoerig in beeld gebracht in het Regiobeeld: Zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie in de regio Rijnmond.

Plan van aanpak voor verbeteringen capaciteit in de regio is in ontwikkeling

Er is een breed gedragen urgentie voor de aanpak van de structurele capaciteitsproblematiek in de geboortezorg, die door de coronacrisis verder is versterkt. Dit is voor de ziekenhuisbestuurders, vertegenwoordigd in het ROAZ Zuidwest-Nederland,  aanleiding geweest een bestuurlijke opdracht te formuleren aan het RCT, onderdeel van het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. Deze opdracht omvat naast maatregelen voor de korte termijn ook het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de (middel)lange termijn.

Dit plan beoogt een regionale transformatie van de organisatie en inhoud van geboortezorg op lange termijn (2023-2032) te realiseren. Dit plan voor de langere termijn omvat aanzienlijke structurele en blijvende veranderingen van de geboortezorg. Komend najaar wordt dit plan in concept opgeleverd.