In 2016 hebben de kraamzorgorganisaties, centra voor jeugd en gezin en verloskundigen in de regio Rijnmond een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke gegevensoverdracht tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg ondertekend. De gezamenlijke gegevensoverdracht bestaat onder meer uit een gezamenlijk overdrachtsformulier en de afspraak om elkaar over en weer te informeren over de uitgevoerde acties. DVP Rijnmond heeft vorig jaar met een enquête geëvalueerd hoe de overdracht in de praktijk werkt. Op basis van de verbeterpunten en nieuwe afspraken van de branche- en beroepsverenigingen over de gegevens die moeten worden overgedragen, is het overdrachtsformulier vereenvoudigd.

De belangrijkste aanpassingen in het formulier zijn:

  • Obstetrische anamnese is ingekort;
  • Medische handelingen, bijvoorbeeld vaccinaties kind, zijn eruit gehaald. Dit draagt de verloskundige pp over;
  • Bij kraamtijd is nu ruimte voor nummer hielprik en laagste geboortegewicht is toegevoegd. Ook gewicht laatste zorgdag is toegevoegd;
  • Sociale anamnese is eruit. Bijzonderheden t.a.v. huiselijke situatie kunnen bij bijzonderheden worden vermeld of draagt de verloskundige pp over;
  • Voorlichtingsaspecten zijn uitgebreid;
  • Overdracht naar de jeugdgezondheidszorg is aangepast, waarbij meer aandacht is voor warme overdracht en gegeven toestemming overdracht;
  • Tot slot is de ondertekening door de cliënt aangepast; zowel bij de moeder als de partner moet worden aangekruist dat zij akkoord zijn met de overdracht van gegevens. De cliënt tekent dan voor toestemming.

Aan de slag met het nieuwe overdrachtsformulier

Alle kraamzorgorganisaties en verloskundigen worden vriendelijk verzocht het nieuwe formulier zo snel mogelijk in gebruik te nemen. Graag benadrukken we dat dit overdrachtsformulier niet de digitale overdracht van de verloskundige vervangt. De verloskundige draagt na de bevalling veel medische gegevens over, die ook voor de jeugdgezondheidszorg van belang zijn. Dit betekent dat de verloskundige in de praktijk dus betrokken is bij twee overdrachten: de (digitale) overdracht postpartum van met name medische gegevens én de verloskundige tekent mee op het gezamenlijke overdrachtsformulier dat de kraamverzorgende invult. We adviseren iedereen om te controleren of u de juiste gegevens overdraagt. Het overdrachtsformulier wordt bij voorkeur op doordrukpapier geprint (voor zover dat niet al gedaan wordt) om een kopie voor eigen administratie te behouden. Velen hebben in de enquête aangegeven een betere samenwerking te ervaren. We hopen dat het nieuwe overdrachtsformulier hier nog verder aan bijdraagt.

Downloads: