Om de problemen die regionaal spelen in de acute geboortezorg gezamenlijk aan te pakken, is de expertisegroep ‘acute geboortezorg’ in het leven geroepen. Aanleiding is dat de acute zorgketen onder druk staat door o.a. de vraag naar en schaarste aan personeel. Naar verwachting zal dit de komende jaren alleen maar toenemen. Een probleem dat minister Bruno Bruins ook signaleert in zijn brief aan de Tweede Kamer van 28 november 2018. Het kost verloskundigen daardoor bijvoorbeeld steeds meer moeite om een plek in een ziekenhuis te vinden waar vrouwen kunnen bevallen[1]. Reden om in onze regio de krachten te bundelen en te werken aan oplossingen. Het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond en Traumacentrum Zuidwest-Nederland (ROAZ) bundelen in deze expertisegroep hun ervaring, kennis en kunde. ZorgImpuls ondersteunt het DVP Rijnmond hierbij.

Startbijeenkomst expertisegroep

31 januari jl. is de expertisegroep weer bij elkaar gekomen. Met vertegenwoordigers van alle VSV’s uit de regio is een aantal onderwerpen besproken dat de basis vormt voor een gezamenlijke aanpak en uitwerking. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen die het Traumazorgnetwerk Midden Holland (ROAZ regio Utrecht) op dit gebied heeft opgedaan en uitgewerkt.

Welke onderwerpen zijn besproken?

Managen van de verwachtingen van de zwangere in de regio
Verloskundige Laura Lesuis heeft een toelichting gegeven op de mogelijkheid voor het opstellen van een gezamenlijke brief voor zwangeren. Een brief waarmee de zwangere wordt geïnformeerd dat zij mogelijk niet in het eerste ziekenhuis van keuze kan bevallen. Daarbij heeft zij voorbeelden uit de regio Utrecht laten zien. Na deze uitleg is besloten dat er een conceptuitwerking voor onze regio gemaakt wordt. In de eerstvolgende bijeenkomst zal de brief worden vastgesteld en worden afspraken gemaakt over hoe en wanneer de informatie aan de zwangere gegeven wordt.

Samenwerkingsafspraken over volmeldingen bij acute en subacute indicaties
In het verleden zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt over subacute en acute indicaties en hoe gehandeld moet worden bij deze indicaties als er een volmelding is. De bestaande afspraken en die uit de regio Utrecht zijn getoond en besproken. Deze worden gebruikt voor een herziene versie van de afspraken voor onze regio. De conceptversie die is gemaakt, wordt nu besproken in de VSV’s. In de volgende bijeenkomst van de expertisegroep wordt het document vastgesteld. Daarmee zijn de afspraken weer aangescherpt en actueel.

Inzicht in (beschikbare) plekken
Verloskundigen moeten steeds vaker moeite doen een beschikbare plek te vinden waar vrouwen kunnen bevallen. Dit probleem kent verschillende oorzaken die niet op korte termijn kunnen worden opgelost. Inzicht in beschikbare plekken in de verschillende ziekenhuizen, liefst in één oogopslag, kan helpen sneller een plek te vinden. Er zijn diverse voorbeelden getoond waarvan de voor- en nadelen zijn besproken. Momenteel wordt onderzocht wat voor onze regio gerealiseerd kan worden om een dergelijk overzicht snel digitaal beschikbaar te krijgen.

Meer inzicht in capaciteit en piekmomenten
Als laatste is besproken hoe ingespeeld kan worden op te verwachten pieken. In de bijeenkomst werd duidelijk dat er periodes zijn waarin pieken verwacht worden. Hoe kun je deze pieken in kaart brengen en daar samen regionaal op inspelen? Opgemerkt werd dat in het verleden een capaciteitsberekening is gemaakt voor de geboortezorg in de regio Rijnmond. Daarbij werd uitgegaan van ca. 12% thuisbevallingen. In de afgelopen jaren is dit gedaald naar ca. 4%. De aanwezigen hebben benoemd dat een herziene berekening gewenst is. Dit om reëel inzicht te verkrijgen en op basis daarvan verder aan de slag te kunnen met een mogelijke regionale aanpak. Afgesproken is om met beide punten aan de slag te gaan.

Het vervolg

Het concept voor de gezamenlijke brief, de herziening van de huidige samenwerkingsafspraken en mogelijkheden om inzicht in beschikbare plekken te krijgen, worden uitgewerkt en ter beoordeling voorgelegd aan de leden van de expertisegroep. Voor de berekening van pieken en capaciteit wordt verkend wat nodig is om daartoe te komen. Afgesproken is dat de leden van deze groep intussen hun collega-zorgverleners informeren over de actiepunten en uitkomsten via o.a. hun VSV-overleggen. Een vervolgbijeenkomst wordt in mei gepland.

[1] Betreft Commissiebrief tweede Kamer inzake het bericht dat er te weinig ziekenhuispersoneel is voor bevallingen (Nos.nl, 15 november 2018) Kenmerk 1450860-194466-CZ