De acute geboortezorgketen staat onder druk, onder andere door personeelsschaarste. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, als stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), en het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond hebben de krachten gebundeld in een expertisegroep en werken aan oplossingen voor diverse problemen in de acute geboortezorg.

Op 16 mei is de ‘Expertisegroep Acute Geboortezorg Rotterdam-Rijnmond’ bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomst zijn concrete voorstellen besproken en afspraken gemaakt over samenwerking, communicatie met patiënten en het aansluiten bij behoeften in de regio. Het volgende is besproken:

  • Een conceptuitwerking van een brief waarmee zwangere vrouwen geïnformeerd worden dat bevallen helaas niet altijd mogelijk is in het eerste ziekenhuis van keuze. De tips van de aanwezige zorgprofessionals van de expertisegroep worden verwerkt, waarna de brief aan de regio wordt aangeboden.
  • Samenwerkingsafspraken bij acute en subacute indicaties. De herziening van deze afspraken wordt op korte termijn afgerond. Een vervolgactie is de evaluatie van de samenwerkingsafspraken tussen de ambulancezorg en acute verloskunde in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze samenwerkingsafspraken worden na goedkeuring opgenomen in de mobiele app ‘AcuteZorgZWN’, die toegankelijk is voor zorgprofessionals in de regio.
  • Een uitwerking van (tijdelijk) digitaal eenvoudig systeem voor ondersteuning van de regio als het gaat om inzicht in (beschikbare) plaatsen om te bevallen. Afspraken die nodig zijn om dit (tijdelijk) digitaal eenvoudig systeem mogelijk te implementeren, zijn gemaakt. Het voorstel met de regionale afspraken wordt namens de expertisegroep aangeboden aan het dagelijks bestuur van ROAZ ter besluitvorming. De expertisegroep Acute Geboortezorg Rotterdam-Rijnmond wacht deze besluitvorming af.
  • Een uitwerking van een voorstel voor inzicht in capaciteit voor regio Rotterdam-Rijnmond. De expertisegroep heeft een aantal aanvullende vragen gesteld over dit voorstel, die nog worden nagegaan. Er komt een aanpassing van het voorstel waarmee we zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de regio.

Vervolg

De expertisegroep kijkt terug op een constructieve vervolgbijeenkomst. Weer is een mooie stap verder gezet in het gezamenlijk komen tot regionale oplossingen! De volgende bijeenkomst van de expertisegroep Acute Geboortezorg Rotterdam-Rijnmond staat gepland op:
24 juni van 18:00-20:00 uur in het ErasmusMC.