Werkgroepen en Samenwerkingsverbanden

DVP Rijnmond werkt aan actuele thema’s. Dat doen we actief in werk- en expertisegroepen en door samen te werken met andere partijen in of rondom de geboortezorg. In 2016-2017 werken we aan:

Actieprogramma Stevige Start

In Rotterdam wordt het gemeentelijk beleid rondom zwangerschap en geboorte vanaf 2016 vormgegeven via het actieprogramma ‘Stevige Start’. In dit programma werkt de gemeente samen met partners aan betere geboorte-uitkomsten en een kansrijke ontwikkeling van de allerjongsten. De gemeente zet de komende jaren extra in op effectieve vroegsignalering, het organiseren van een breed preventief aanbod al tijdens de zwangerschap en een sluitende keten van (opvoed)ondersteuning en jeugdhulp aan jonge gezinnen. De verbinding van de medische keten en het sociale domein is daarbij het uitgangspunt. Gemeente Rotterdam en het DVP Rijnmond werken sinds 2016 samen om het actieprogramma Stevige Start de komende jaren gezamenlijk uit te voeren.

Acute Geboortezorg

DVP Rijnmond heeft in samenwerking met het ROAZ een werkgroep gevormd. In 2015 heeft dit een regiovisie op acute geboortezorg opgeleverd. Tevens is een overzicht gemaakt van gesignaleerde knelpunten. De werkgroep wil randvoorwaarden vaststellen om de uitgangspunten van de visie op geboortezorg gestalte te geven en mogelijke oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde knelpunten te geven. Er vindt tevens afstemming met Ambulancezorg Rijnmond plaats over borging van de afspraken Protocolwaaier Acute Zorg.

Symposia

Het DVP organiseert jaarlijks enkele symposia of grote bijeenkomsten waar alle disciplines in de geboortezorg of aanpalende sectoren elkaar informeren, kennis delen en nieuwe ontwikkelingen in de regio worden gepresenteerd.

Digitaal dossier (Chipsoft HIX)

In de regio Rotterdam-Rijnmond gaan vrijwel alle ziekenhuizen over op het ZIS van Chipsoft: Hix. Dit biedt mogelijkheden om op regionaal niveau de uitwerking van een gezamenlijk geboortezorgdossier en goede communicatie tussen de verschillende systemen te ontwikkelen.

Interne organisatie

2016 staat in het teken van het verder professionaliseren en door ontwikkelen van de (interne) organisatie van DVP Rijnmond. Ons beoogd resultaat is een stevig georganiseerde, door leden gewaardeerde en financieel gezonde netwerkorganisatie voor de geboortezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Communicatie

Het DPV ziet als structurele taak het informeren van de directe achterban, het informeren van de keten en het informeren van klanten. Dit wil zij doen door het ontwikkelen van een website, waarop relevantie informatie naar en tussen partners in de geboortezorg op een laagdrempelige manier beschikbaar is.