Nieuws

Activiteiten Moederraad Rijnmond

Namens de Moederraad Rijnmond delen we graag een aantal ontwikkelingen van de afgelopen periode: Aanspreekpunten bestuur "Moederraad Rijnmond is sinds de zomer van 2021 versterkt met drie nieuwe bestuursleden: Simone Opschoor-den Braber, Eva Kunst en Yuki Tseng! Wij...

Geboortezorg capaciteitsdashboard krijgt real-time inzicht in LPZ!

In 2019 is het geboortezorg capaciteitsdashboard ontwikkeld. Vanuit het ST ROAZ is het verzoek gekomen om een automatische koppeling te maken tussen het elektronisch patiëntendossier en het capaciteitsdashboard. Dit gaan we realiseren door het capaciteitsdashboard te...

Uitnodiging Deelnemersvergadering DVP Rijnmond 27 mei 2021

Het Dagelijks Bestuur van DVP Rijnmond nodigt alle deelnemers van harte uit voor de digitale deelnemersbijeenkomst op 27 mei. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de rapportage van het regiobeeld en het verbinden en betrekken van de VSV’s en hun...

Moederraad Rijnmond zoekt drie nieuwe bestuursleden

Ben jij een (aanstaande) moeder of vader en draag jij graag bij aan verbetering van de (beleving van de) geboortezorg in regio Rijnmond? Vind je het leuk je te verdiepen in en advies te geven over vraagstukken rondom de geboortezorg? Heb jij – ondanks je drukke leven...

Update van de Moederraad Rijnmond

Al snel na ons webinar ‘Zwanger & bevallen in coronatijd’ op 10 december 2020 zijn wij met veel enthousiasme en ideeën het nieuwe jaar gestart. We nemen jullie graag via enkele highlights mee in onze activiteiten en prioriteiten! Lopende trajecten Femke heeft in...

Update Babyconnect – Integraal Geboortezorgdossier (IGD) Rijnmond

Inrichting regionale projectorganisatie We werken er aan dat eind maart de regionale projectorganisatie is gevormd en ingericht.  Een voorstel voor de Stuurgroep wordt uitgewerkt. De Stuurgroep geeft het projectteam opdracht tot coördinatie en uitvoering van alle...

Regiobeeld afgerond: Zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie in regio Rijnmond

Het DVP Rijnmond was de opdrachtgever voor het ontwikkelen van een regiobeeld, zodat op regioniveau een goed beeld geschetst kon worden in een eventueel structureel capaciteitstekort in de geboortezorg én om een prognose op te stellen voor de benodigde capaciteit. Om...

Jaarplan DVP Rijnmond 2021: ‘DVP Rijnmond, regionale regie op integrale geboortezorg’

Het jaarplan van DVP Rijnmond voor 2021 is afgerond. In het jaarplan worden vijf thema’s beschreven waarop het DVP verschillende rollen bekleedt, namelijk als opdrachtgever, penvoerder, convenantpartner, aanjager en/of verbinder. Deze infographic geeft een...

Digitaal gegevens uitwisselen in de geboortezorg: regio Rijnmond gaat het doen!

Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, dan komt er veel op je af.  Wat als je bijvoorbeeld onverhoopt in het ziekenhuis terechtkomt? Dan is het belangrijk dat de gynaecoloog de gegevens van de verloskundige kan raadplegen. En ná de bevalling moet de...

Geboortezorg Rijnmond aan de slag met regiobeeld capaciteit

In de afgelopen jaren konden zwangere vrouwen niet altijd op de door hun gewenste en afgesproken plek bevallen. Eerstelijnsverloskundigen hebben regelmatig moeite een beschikbare plek te vinden waar vrouwen kunnen bevallen. Doordat de capaciteit door diverse oorzaken...

Instructiefilm PBM in de geboortezorg

We kregen veel vragen over het aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) door kraamverzorgenden en andere professionals in de geboortezorg. Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft daarom in samenwerking met...

Evaluatie proef ‘Inzicht in verloskundige capaciteit in regio Rotterdam-Rijnmond’

Op 12 december 2019 heeft de expertisegroep Acute Geboortezorg regio Rotterdam – Rijnmond de eerste periode van de proef “Inzicht in verloskundige capaciteit in regio Rotterdam -Rijnmond” geëvalueerd. Aan de pilot doen mee de eerstelijns verloskundigen (georganiseerd...

Online inzicht voor verloskundigen in beschikbaarheid verloskamers regio Rijnmond

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en ambulancezorg staan dagelijks met elkaar in contact om ervoor te zorgen dat alle aanstaande moeders de zorg krijgen die zij nodig hebben. Vanwege de huidige capaciteitsproblemen in de verloskundige zorg, hebben alle...

Nieuw bestuurslid DVP Rijnmond

DVP Rijnmond heeft een nieuw bestuurslid: Mieke Oostveen. Vanaf oktober volgt zij Lydia de Kruijf op namens de verloskundigen van de zuidoever. Mieke stelt zich graag even voor: “Mijn naam is Mieke Oostveen-Bosman. Ik ben 33 jaar oud en trotse moeder van drie...

Voorlichtingsmateriaal over leefstijl zwangeren beschikbaar

In het kader van actieprogramma’s Stevige Start en Lekker Fit! stelt Gemeente Rotterdam voorlichtingsmateriaal beschikbaar over roken, alcohol en voeding tijdens de zwangerschap. Als zorgverlener kunt u het materiaal verspreiden onder uw cliënten. Ook is het geschikt...

Gezamenlijke definitie voor kwetsbare zwangeren

Gemeente Rotterdam en afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het Erasmus MC zijn tot een gezamenlijke definitie gekomen om kwetsbare zwangere vrouwen te identificeren. De definitie bestaat uit verschillende gradaties van kwetsbaarheid en is bedoeld om...

Expertisegroep Acute Geboortezorg Rotterdam-Rijnmond maakt regionale afspraken

De acute geboortezorgketen staat onder druk, onder andere door personeelsschaarste. Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, als stafbureau van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), en het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond hebben de krachten gebundeld...

Stand van zaken integraal geboortezorgdossier Rijnmond

Altijd het juiste overzicht en de benodigde gegevens hebben van een zwangere wanneer dit nodig is. Voor de verloskundige, de gynaecoloog, kraamverzorgende en andere geboortezorgprofessionals. Hoe mooi zou het zijn als dat er is! In de regio Rijnmond zijn betrokken...

Expertisegroep Acute Geboortezorg Rotterdam-Rijnmond van start

Om de problemen die regionaal spelen in de acute geboortezorg gezamenlijk aan te pakken, is de expertisegroep ‘acute geboortezorg’ in het leven geroepen. Aanleiding is dat de acute zorgketen onder druk staat door o.a. de vraag naar en schaarste aan personeel. Naar...

Update Moederraad Rijnmond

De moederraad van DVP Rijnmond heeft de afgelopen tijd op verschillende moment input geleverd aan verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's) of werkgroepen. Zij denkt actief mee over het integraal geboortezorgdossier. Tevens wordt zij door steeds meer VSV's in de...

Webinar over oprichting IGO in een gebied met meerdere VSV’s

Kun je als zorgaanbieder in meerdere IGO’s actief participeren? Is het handig je aan te sluiten bij een VSV of IGO wanneer je te maken hebt met meerdere partijen, zoals bij echocentra en kraamhotels? En kan een zwangere die zich aanmeldt bij een verloskundige praktijk...

Moederraad vervult rol cliëntenparticipatie

De Zorgstandaard verplicht alle verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) om cliëntenparticipatie te organiseren. DVP Rijnmond kan zich voorstellen dat het een moeilijke taak is om hier op korte termijn invulling aan te geven. Daarom bieden wij de optie om de...

Al aan de slag met de nieuwste zorgpaden?

Zowel op de Noord- als op de Zuidoever wordt hard gewerkt aan zorginhoud. Op de webpagina Zorgpaden van het DVP Rijnmond vindt u een overzicht van alle zorgpaden. Regio Noord, waar het Franciscus Gasthuis & Vlietland, EMC en IJsselland samenwerken, heeft onlangs...

Gezamenlijk overdrachtsformulier geboortezorg-jeugdgezondheidszorg vereenvoudigd

In 2016 hebben de kraamzorgorganisaties, centra voor jeugd en gezin en verloskundigen in de regio Rijnmond een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke gegevensoverdracht tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg ondertekend. De gezamenlijke...

Jaaroverzicht 2017 en jaarplan 2018

Duurzame samenwerking tussen alle disciplines van de geboortezorg om te komen tot een optimale uitkomst voor moeders en kinderen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dat is de rode draad van de activiteiten van het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. We zijn...

Advies gegevensuitwisseling geboortezorg Rijnmond

Landelijk en ook in de regio Rijnmond wordt hard gewerkt aan het gezamenlijk verbeteren van de uitkomsten van de geboortezorg voor moeder en kind. Een belangrijk onderdeel in de samenwerking is het beschikbaar hebben en kunnen uitwisselen van informatie tussen...

Nascholing over zwangerschaps- en babypsychologie

Babykennis geeft nascholing voor geboortezorgprofessionals over zwangerschaps- en babypsychologie. De bijeenkomsten worden door het hele land georganiseerd met open inschrijving. Ook biedt Babykennis landelijk in company scholing. De huidige scholingsonderwerpen zijn:...

Rotterdams Centrum voor Zwangerschap en Kind opgericht

De leefstijl en leefomgeving van ouders zijn cruciaal voor de gezondheid van hun kinderen. Om de gezondheid en het welzijn van toekomstige ouders en hun kinderen te verbeteren, is in Rotterdam het Centrum voor Zwangerschap & Kind opgericht. In dit Centrum werken...

Handreiking kwetsbare zwangeren

De multidisciplinair ontwikkelde handreiking 'Kwetsbare Zwangeren. Deel 1: stappenplan voor netwerkvorming vanuit het VSV' is nu beschikbaar. Bij de ontwikkeling van de handreiking zijn verschillende experts uit het veld betrokken. Op deze manier is er goede input van...

Clientversie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Onlangs is de cliëntversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg gepubliceerd, genaamd 'Geboortezorg in Nederland – samenwerking rondom de zwangerschap'. In deze digitale folder leest de cliënt hoe de geboortezorg in Nederland geregeld is en welke rol de cliënt...

Magazine over kwetsbaar ouderschap

Ruim 400 artsen, hulpverleners, specialisten, bestuurders en politici kwamen 4 april 2017 samen in het WTC in Rotterdam voor het congres ‘Zorg om kwetsbaar ouderschap’ van artsenfederatie KNMG en de gemeente Rotterdam. Doel van deze bijeenkomst was het optimaliseren...

Nieuwe website goedopgroeien.nl

http://goedopgroeien.nl/ is de nieuwste website die Bureau Frontlijn ontwikkelt. Het platform zet de hersenontwikkeling van foetus tot tiener centraal en wordt gevuld met vooral praktische informatie over het verzorgen, beschermen en opgroeien van kinderen. De thema's...

Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren. Het stroomschema begint bij de intake door een...

VSV Dirksland deelt ervaringen integrale geboortezorg in video

Verloskundig Samenwerkingsverband Dirksland heeft een video gemaakt over zijn ervaringen op weg naar integrale geboortezorg. Jorieke de Bruin, bestuurslid van geboortezorgorganisatie Zuid aan Zee te Dirksland en eerstelijnsverloskundige, vertelt hierover en geeft...

Nachtelijke sluiting SEH Franciscus Vlietland

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft de Spoedeisende Hulp (SEH) op de ziekenhuislocatie Vlietland in Schiedam ’s nachts gesloten. Omdat er te weinig personeel is, is de afdeling per 1 november dicht. De eerste hulp op de SEH level 2 in Rotterdam blijft wel...