In de afgelopen zomerperiode heeft het RCT zich bezig gehouden met oplossingen die helpen om de huidige capaciteit beter te benutten. In de zomerperiode heeft de regio van oudsher te maken met veel vrouwen die bevallen terwijl tegelijkertijd minder zorgverleners beschikbaar zijn.
Een hectische en soms onzekere periode voor alle zorgverleners en ook voor zwangere vrouwen.
Waardevol is dat op basis van vertrouwen en in nauwe samenwerking met elkaar heel hard is en wordt gewerkt om vrouwen in onze regio veilig te kunnen laten bevallen. Ook zijn de eerste stappen gezet voor een aanpak voor toekomstbestendige geboortezorg op de lange termijn.

Oplossingen voor de korte termijn: Wat heeft dit opgeleverd?

  • Een overzicht van maatregelen die nu al door verloskundigen, kraamzorg en ziekenhuizen worden toepast om meer capaciteit te creëren, zoals bijvoorbeeld functiedifferentiatie, aanpassingen in diensten, etc.
  • Een menukaart met mogelijkheden voor substitutie en ligduurverkorting (Menukaart substitutie en ligduurverkorting geboortezorg – DVP Rijnmond). Elk VSV in ZWN heeft de mogelijkheden van deze menukaart besproken en vastgesteld welke onderdelen al worden toegepast en in aanmerking komen voor verdere uitwerking binnen het VSV.
    In oktober wordt een webinar georganiseerd waarin de ervaringen met de menukaart centraal staan. Wat maakt dat het lukt of niet lukt om onderdelen ervan in te voeren? Wat kunnen we als VSV’s van elkaar leren? Informatie hierover volgt op korte termijn.
  • Regionaal overleg neonatologie. In dit overleg, wat samen met het ROAZ wordt georganiseerd, wordt met neonatologen besproken welke mogelijkheden er zijn om ook binnen de neonatologie de huidige capaciteit beter te benutten.
  • Het organiseren van dagstarts. Drie keer per week is overlegd over de beschikbare capaciteit voor zowel verloskunde als neonatologie. Meerdere malen heeft dit overleg geleid tot hulp aan elkaar door overname van zwangere vrouwen en zieke pasgeborenen. Vanaf begin september vindt dit overleg één keer per week plaats.
  • Een wekelijkse incidentenrapportage. In deze rapportage worden situaties vermeld die door minder beschikbare capaciteit impact hebben op de kwaliteit van zorg en ervaring van de zwangere vrouw en/of zieke pasgeborenen.
  • Een informatiebrief voor zwangere vrouwen en hun partners. Het RCT wil graag dat verwachtingen over de bevalling overeenkomen met de situatie in de ziekenhuizen zoals deze nu is. In deze brief worden zwangere vrouwen geïnformeerd over wat zij kunnen verwachten nu de capaciteit onder druk staat. Daarmee kunnen zij zich goed voorbereiden op de bevalling. De informatiebrief is zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Engels.
  • Aanpassingen in het LPZ capaciteitsdashboard die helpen om de capaciteit van dat moment nog beter inzichtelijk te maken.

Landelijk worden deze ontwikkelingen nauw gevolgd en worden documenten en ervaringen uit onze regio met andere regio’s gedeeld. Komende periode zal het College Perinatale Zorg (CPZ) hier veel aandacht aan besteden. Daar houden wij jullie van op de hoogte.

Blik op de aanpak voor de langere termijn

Eerder dit jaar heeft  het Bestuurlijk Overleg ROAZ het RCT een bestuurlijke opdracht gegeven om te komen tot toekomstscenario’s voor de geboortezorg in ZWN. De opbrengsten van de dagstarts, besprekingen in het RCT en een sessie met een vertegenwoordiging uit het RCT hebben de basis gelegd voor de hoofdlijnen voor het proces voor toekomstbestendige geboortezorg. Deze zijn eind augustus gepresenteerd in een overleg met alle ziekenhuisbestuurders. Daarin is toegelicht dat de huidige situatie in de geboortezorg, zowel voor de verloskunde als de neonatologie zeer zorgelijk is. De urgentie van de huidige capaciteitssituatie wordt door de ziekenhuisbestuurders onderschreven en geduid is als ’crisissituatie’ die op korte termijn actie vraagt.
Concreet betekent dit dat twee ziekenhuisbestuurders namens dit bestuurlijk overleg zich met een kernteam vanuit het RCT gaan buigen over de verdere uitwerking en betekenis van de geschetste hoofdlijnen. Gezamenlijk zal verder vorm en inhoud worden gegeven aan een meer gedetailleerd plan van aanpak en de eerste fase daarvan. Wij houden jullie graag op de hoogte van deze ontwikkelingen.